CUSTOMER

กลุ่มลูกค้า

กลุ่มลูกค้า

ด้วยความรู้ ความสามารถ และความตั้งใจจริง เพื่อตอบโจทย์และร่วมเป็นส่วนหนึ่งให้แก่ทุกองค์กร บริษัท จีจีเอ็ม จำกัด ได้รับการยอมรับและความไว้วางใจจากกลุ่มธุรกิจบริการและภาคอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึงภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ

 • กลุ่มสถาบันการเงิน
 • กลุ่มธุรกิจยานอวกาศ
 • กลุ่มธุรกิจการโรงแรม
 • กลุ่มธุรกิจด้านอุตสาหกรรมอาหาร
 • กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ
 • กลุ่มงานด้านการศึกษา
 • การบริหารส่วนงานภาครัฐ
 • กลุ่มธุรกิจไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • กลุ่มการหมุนเวียนและนำใช้ใหม่
 • กลุ่มธุรกิจรับเหมา ก่อสร้าง
 • กลุ่มธุรกิจขนส่ง
 • กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์และสุขภาพ ฯลฯ