HomeAbout us#42#-@#2%8H!%9I2'4*14H-@#2     ด้วยความรู้ ความสามารถ และความตั้งใจจริง เพื่อตอบโจทย์และร่วมเป็นส่วนหนึ่งให้แก่ทุกองค์กร
บริษัท จีจีเอ็ม จำกัด
ภายใต้เครื่องหมายการค้า GlobalGROUP ได้รับการยอมรับและความไว้วางใจจากกลุ่มธุรกิจบริการและภาคอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึงภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ
 
 
กลุ่มสถาบันการเงิน
กลุ่มธุรกิจยานอวกาศ
กลุ่มธุรกิจการโรงแรม
กลุ่มธุรกิจด้านอุตสาหกรรมอาหาร
กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ
กลุ่มงานด้านการศึกษา
การบริหารส่วนงานภาครัฐ
กลุ่มธุรกิจไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มการหมุนเวียนและนำใช้ใหม่
กลุ่มธุรกิจรับเหมา ก่อสร้าง
กลุ่มธุรกิจขนส่ง
กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์และสุขภาพ ฯลฯ