ISO 45001

The world's first global health and safety management system

ISO 45001 The world's first global health and safety management system

ISO 45001 คือ มาตรฐานสากลที่ว่าด้วยเรื่องของความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของบุคลากรในองค์กรตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงสุดจนกระทั่งพนักงานระดับปฏิบัติการ ซึ่งเป็นระบบที่เน้นการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายอันก่อให้เกิดการบาดเจ็บ การเจ็บป่วย ตลอดจนการสูญเสียทรัพย์สินต่าง ๆ ดังนั้น ถ้าหากมีการนำระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเข้ามาดำเนินการร่วมกับการบริหารจัดการขององค์กรก็จะช่วยให้องค์กรสามารถแก้ปัญหาและควบคุมสิ่งที่เป็นอันตรายต่าง ๆ ซึ่งมีผลต่อสุขภาพและสวัสดิภาพของบุคลากรได้ รวมทั้งช่วยให้บุคลากรขององค์กรเกิดความเชื่อมั่นต่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานด้วย

วัตถุประสงค์

เพื่อการลดความเสี่ยงและอันตรายจากการปฏิบัติงาน สำหรับองค์กรที่มีการจัดทำระบบบริหารอื่นๆ เช่นมาตรฐาน ISO 9001 หรือ 14001 การนำข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 45001 มาปรับใช้ให้สอดคล้อง สามารถดำเนินการในขั้นตอนการบ่งชี้อันตราย (Hazard identification) และ (Risk assessment) ก็สามารถปรับเข้าสู่การจัดทำระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001 ได้ ซึ่งขั้นตอนในการจัดทำระบบก็จะคล้ายคลึงกับขั้นตอนในการจัดทำระบบการจัดการอื่น ๆ ซึ่งประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ได้แก่

- การทบทวนสถานะเริ่มต้น

- การกำหนดนโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

- การวางแผน

- การนำไปใช้และการปฏิบัติ

- การตรวจสอบและแก้ไข

- การทบทวนการจัดการ

   ดังนั้น การดำเนินการด้านการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยขององค์กรจะบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิผลนั้น องค์กรจะต้องมีการปฏิบัติให้สอดคล้องกันกับนโยบายคุณภาพ โดยมีการปรับปรุงระบบการจัดการอย่างต่อเนื่อง (Continual improvement) และถึงแม้ว่ามาตรฐาน ISO 45001 จะไม่ใช่มาตรฐานที่บังคับให้ทุกองค์กรต้องจัดทำ หากแต่องค์กรใดสามารถนำระบบมาตรฐานนี้ไปปฏิบัติได้ ก็จะสามารถช่วยให้องค์กรนั้นดำเนินการ ด้านรักษากระบวนการผลิตและการสนับสนุนสวัสดิภาพการทำงานของบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังช่วยส่งเสริม ควบคุมให้องค์กรดำเนินการได้สอดคล้องกับข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับลักษณะของกิจกรรมขององค์กร