HomeAbout us#42#-@#2%8H!%9I2'4*14H-@#2     บริษัท จีจีเอ็ม จำกัด ภายใต้เครื่องหมายการค้า GlobalGROUP มีความมุ่งมั่น ร่วมพัฒนาบุคลากรใน แต่ละองค์กร   ซึ่งหมายถึง พนักงาน   ตัวแทนฝ่ายบริหาร   ทีมงานคุณภาพของผู้รับบริการ ให้สามารถนำความรู้ ข้อกำหนดตามมาตรฐานระบบบริหาร ข้อกฎหมายและข้อกำหนดตามที่ลูกค้ากำหนด ให้สามารถนำไปปรับใช้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาองค์กรอย่างสัมพันธ์กันและต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ที่ยั่งยืน
 
 
CODEX GMP/HACCP
หลักสูตรข้อกำหนดสำหรับมาตรฐาน CODEX GMP : Awareness and Requirements
 
เนื้อหา วัตถุประสงค์ของมาตรฐาน ขอบเขตและนิยามศัพท์ การผลิตในขั้นต้น (Primary Production)        การออกแบบอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวก      การควบคุมการปฏิบัติการ
การสุขาภิบาลและการดูแลรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคล การขนส่ง ข้อมูลผลิตภัณฑ์ 
การตรวจติดตามคุณภาพภายในสำหรับมาตรฐาน CODEX GMP : IQA
 
เนื้อหา  ทบทวนข้อกำหนด  GMP  ทบทวนขั้นตอนการตรวจ   เทคนิคการตรวจ   การตั้งคำถาม
การเขียนรายงาน จุดอ่อน จุดแข็ง ของ Auditor แต่ละท่าน
หลักสูตรการตรวจระบบเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการรับรอง (Pre-Audit)
 
เนื้อหา GMP :
           การออกแบบอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวก การควบคุมการปฏิบัติการ การสุขาภิบาลและการดูแลรักษา ุขอนามัยส่วนบุคคล การขนส่ง ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เนื้อหา HACCP :

            การจัดตั้งทีมงาน HACCP การศึกษาผลิตภัณฑ์ และวัตถุประสงค์การใช้งาน การจัดทำผังกระบวนการผลิต การทวนสอบผังกระบวนการผลิต การวิเคราะห์อันตราย การกำหนดจุด HACCP การกำหนดค่าวิกฤต การกำหนดมาตรการ เฝ้าระวังจุดวิกฤต การแก้ไขปัญหาเมื่อเบี่ยงเบนจากค่าควบคุม การทวนสอบระบบ ระบบเอกสารและบันทึกสรุปผลการตรวจ และแนะนำแนวทางในการแก้ไขในแต่ละประเด็น

หลักสูตรการจัดทำเอกสารสำหรับระบบมาตรฐาน CODEX GMP/HACCP: Documentation
 
วันที่ 1 เนื้อหา GMP:
วัตถุประสงค์ของมาตรฐาน ขอบเขตและนิยามศัพท์ การผลิตในขั้นต้น (Primary Production) การออกแบบอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวก การควบคุมการปฏิบัติการ การสุขาภิบาลและการดูแลรักษา สุขอนามัยส่วนบุคคล
การขนส่ง ข้อมูลผลิตภัณฑ์ การฝึกอบรม Work Shop การเขียนเอกสาร ( Procedure )

วันที่ 2 เนื้อหา HACCP:
การจัดตั้งทีมงาน HACCP การศึกษาผลิตภัณฑ์ และวัตถุประสงค์การใช้งาน การจัดทำผังกระบวนการผลิต การทวนสอบผังกระบวนการผลิต การวิเคราะห์อันตราย การกำหนดจุด HACCP การกำหนดค่าวิกฤต การกำหนดมาตรการ เฝ้าระวังจุดวิกฤต การแก้ไขปัญหาเมื่อเบี่ยงเบนจากค่าควบคุม การทวนสอบ การบันทึกเอกสาร Work Shop การจัดตั้งทีมงาน HACCP การศึกษาผลิตภัณฑ์ และวัตถุประสงค์การใช้งาน การวิเคราะห์อันตราย การกำหนดจุด HACCP การกำหนดค่าวิกฤต การกำหนดมาตรการ เฝ้าระวังจุดวิกฤต การแก้ไขปัญหาเมื่อเบี่ยงเบนจากค่าควบคุม การทวนสอบระบบ

 
ISO 9001
Awareness and Requirement
 
เนื้อหา: อธิบายความเป็นมาของระบบมาตรฐานการจัดการ บริหารคุณภาพ ข้อกำหนดของระบบมาตรฐานการจัดการบริหารคุณภาพ ยกตัวอย่างหน้างานจริง เทียบกับข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 9001 เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในแต่ละกิจกรรม การปรับระบบเอกสาร ฝ่ายบริหาร ฝ่ายบุคคล ขาย จัดซื้อ ผลิต (ถ้ามี) ซ่อมบำรุง ออกแบบ (ถ้ามี) คลังวัตถุดิบ คลังสินค้า (ถ้ามี) ฝ่ายควบคุมคุณภาพ
ข้อกำหนดและการจัดทำระบบบริหารคุณภาพ (ISO 9001 Introduction and Implementation)
 
เนื้อหา: สร้างความเข้าใจในมาตรฐาน ISO9001 บทบาทและความรับผิดชอบ สามารถเริ่มจัดทำเอกสาร และดำเนินระบบบริหารคุณภาพ และสามารถวางแผนและเตรียมการเพื่อขอการรับรอง ISO9001
การตรวจติดตามคุณภาพภายในตามระบบ ISO 9001
 
(Effective ISO 9001: Internal Quality Audit)
เนื้อหา : ทบทวนข้อกำหนด เพื่อให้เข้าใจการดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพในองค์กร คุณสมบัติของผู้ตรวจที่ดี ขั้นตอนการตรวจประเมิน การรวบรวมข้อมูล และ การพัฒนาทักษะในการตั้งคำถาม
เทคนิคการเป็นตัวแทนฝ่ายบริหาร QMR (Excellent QMR)
 
เนื้อหา : มุ่งเน้นให้ตัวแทนฝ่ายบริหาร หรือ QMR รวมทั้ง ผู้ช่วย QMR ได้เข้าใจถึงภาระหน้าที่สำคัญที่ต้องมี ภายใต้ระบบ ISO 9001 รวมถึงข้อควรระวัง และแนวทางในการดูแล ระบบให้คงไว้อย่างยั่งยืน ซึ่งจะมีทั้งส่วนที่เป็นหลักการ Workshop และกรณีศึกษา เพื่อให้การอบรมมีประสิทธิภาพสูงสุด
 
ISO 14001
ข้อกำหนดและการจัดทำระบบจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001 Introduction and Implementation)
 
หลักสูตร “การจัดระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001” ได้รับการพัฒนา เพื่อให้องค์กรต่างๆ ได้ดำเนินการพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม สร้างความเข้าใจในข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 14001 การนำไปประยุกต์ และ แนวทางการจัดทำและดำเนินตาม เอกสารที่เกี่ยวข้องในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม องค์ประกอบของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี

 

ข้อกฎหมายสิ่งแวดล้อม (Environmental Legistations)
 
เนื้อหา: ลำดับความสำคัญของกฎหมาย กระบวนการติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย
ความสัมพันธ์ ระบบการควบคุม ภาพรวม ของข้อกฎหมาย กับ ข้อกำหนด ISO 14001
สรุปข้อกฎหมาย และ ข้อกำหนด ISO 14001 วางแผนปฏิบัติตามกฎหมาย และ กิจกรรมการวิเคราะห์กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
การระบุและประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อม (Identification of Environmental Aspect)
 
เนื้อหา: สร้างความเข้าใจในปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญในสภาวะปัจจุบัน การแจกแจงสาเหตุที่ก่อให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อม การประเมินความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อม เพื่อกำหนดมาตรการจัดการสิ่งแวดล้อม
การตรวจประเมินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมภายใน (EMS Internal Audit)
 
เนื้อหา: ทบทวนข้อกำหนด ISO 14001 ในมุมมองผู้ตรวจประเมิน
: ความเข้าใจพื้นฐานและจุดมุ่งหมายด้านสิ่งแวดล้อม กระบวนการตรวจประเมินภายใน สรุปความสัมพันธ์ขั้นตอนการตรวจประเมินภายใน
: บทบาทหน้าที่รับผิดชอบตัวแทนฝ่ายบริหาร(EMR), ผู้ตรวจประเมิน(Auditor), ผู้ได้รับการตรวจ(Auditee)
: เตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจประเมินระบบงานคุณภาพภายในองค์กร เทคนิคการจัดทำโปรแกรมการตรวจประเมิน ยกตัวอย่างจากหรหน้างานจริง หลักเกณฑ์ / เทคนิค การจัดทำกำหนดการตรวจประเมิน และการตรวจสอบประเด็นการตรวจประเมิน
: การดำเนินการตรวจประเมินภายใน / เทคนิคการตรวจฯ ยกตัวอย่างจากหน้างานจริง ปัญหา และแนวทางการแก้ไข
ในระหว่างการตรวจประเมินภายใน Work Shop การดำเนินการตรวจประเมินภายใน
: การเขียนรายงานการตรวจประเมิน เทคนิคการระบุปัญหา
 
ISO 50001
ข้อกำหนดและการจัดทำระบบจัดการพลังงาน (ISO 50001 Introduction and Implementation)
 
หลักสูตร “การจัดระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001” ได้รับการพัฒนา เพื่อให้องค์กรต่างๆ ได้ดำเนินการพัฒนาระบบการจัดการพลังงาน เพื่อ ลดต้นทุนพลังงาน การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง มาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001 โรงงานอุตสาหกรรมได้จัดระบบการจัดการพลังงานได้อย่างถูกต้อง วิเคราะห์ และวางแผนการจัดการพลังงานได้อย่างถูกต้อง
การตรวจประเมินระบบการจัดการพลังงานภายใน (EnMS Internal Audit)
 
การตรวจประเมินระบบการจัดการพลังงานอย่างเข้าใจ จะทำให้องค์กรสามารถบริหารจัดการ และควบคุมพลังงานการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน การตรวจประเมินระบบฯ ผู้ดำเนินการต้องเข้าใจทั้งศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและเทคนิคด้านพลังงาน ที่มิได้มีเพียงประสิทธิภาพของเครื่องจักร และอุปกรณ์เท่านั้น ส่วนที่สำคัญผู้ตรวจประเมินต้องเข้าใจตัวแปรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงาน (Relevant variable affecting to Energy use) การเข้าใจประเภทของตัวแปรจะทำให้พัฒนา Energy baseline, EnPI, ได้อย่างถูกต้อง และเข้าใจตัวแปรที่มีผลต่อประสิทธิภาพ และ EnPI ทำให้ผุ้ตรวจประเมินสามารถจัดทำ Checklist และตรวจประเมินประสิทธิผลระบบ และการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ