บริษัท จีจีเอ็ม จำกัด

บริการตรวจประเมิน และออกใบรับรอง (Certified Body) ตามมาตรฐานสากลภายใต้การควบคุมจากสถาบันรับรองสากลจากประเทศอังกฤษ โดยมาตรฐานสากลที่ให้บริการตรวจรับรองได้แก่ ISO 9001, ISO 14001, FSSC 22000, ISO 22000, ISO 45001, GMP, HACCP, ISO 13485, ISO 50001, ISO 27001, ISO 28000, ISO 26000, HIGG Index, SA 8000, RJC, SLCP, SMETA (Sedex), CTPAT, GOTS, GRS, OCS, RCS เป็นต้น

บริการฝึกอบรมระบบบริหารงานตามมาตรฐานสากลต่าง (Public Training Course) และหลักสูตรหัวหน้าผู้ตรวจประเมินระบบมาตรฐานการจัดการสากล ISO (Lead Auditor Training Course)

ISO 9001 Quality Management System

ISO 9001 เป็นพื้นฐานของระบบงานคุณภาพมากมาย ว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับระบบบริหาร ซึ่งเหมาะสำหรับทุกประเภทธุรกิจ

Read More...

ISO 14001 Environmental

ว่าด้วยเรื่องระบบบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยการควบคุมความสัมพันธ์ ระหว่างกิจกรรมการผลิตสินค้าหรือบริการกับสิ่งแวดล้อม

Read More...

ISO 45001 Health and Safety

มาตรฐานสากลที่ว่าด้วยเรื่องของความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของบุคลากรในองค์กร

Read More...

GMP / HACCP

GMP เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหาร
HACCP เป็นการจัดการด้านการควบคุมกระบวนการผลิต

Read More...

FSSC 22000

ระบบมาตรฐานการรับรองความปลอดภัยสำหรับการผลิตอาหารรับรองโดย Global Food Safety Initiative (GFSI) กับมาตรฐาน Publicly Available Specification (PAS) 220 ไว้ด้วยกัน

Read More...

SA 8000

เป็นมาตรฐานสากลว่าด้วยเรื่องสิทธิพนักงานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตการทำงานของผู้ใช้แรงงาน ครอบคลุม ในเรื่องแรงงานเด็ก แรงงานบังคับ สุขภาพและความปลอดภัย ความมีอิสระในการรวมกลุ่มและสิทธิในการ เจรจาต่อรอง

Read More...

RJC

สภาสากลสำหรับธุรกิจจิวเวลรี่ตั้งอยู่ประเทศอังกฤษโดยไม่ได้เล็งผลกำไรแต่เพื่อเสริมสร้างและเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้ากลุ่ม ธุรกิจจิวเวลรี่ ครอบคลุมถึงสินค้า เพชร ทอง เงิน กลุ่มโลหะแพลทินัมและการจัดหาวัตถุดิบจิวเวลรี่ต่างๆ

Read More...

ISO 13485

เป็นระบบมาตรฐานการจัดการด้านคุณภาพซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การออกแบบ พัฒนา ผลิต และ ขาย เครื่องมือทางการแพทย์ ข้อกำหนดของระบบนี้มีการนำไปใช้ในระดับ นานาชาติ

Read More...

ISO 50001

เป็นแนวทางในการบริหารจัดการพลังงานให้เกิดประสิทธิภาพ การอนุรักษ์พลังงานเป็นสิ่งที่ประเทศต่างๆ ทั่วโลกได้รณรงค์และให้ความสำคัญ

Read More...