HomeAbout us#42#-@#2%8H!%9I2'4*14H-@#2


 
 บริษัท จีจีเอ็ม จำกัด
         
ภายใต้เครื่องหมายการค้า GlobalGROUP ให้บริการขึ้นทะเบียน ตรวจประเมินและตรวจติดตามระบบงานคุณภาพ (Certified Body) ตามมาตรฐานสากลภายใต้การควบคุมจากสถาบัน United Kingdom Accreditation Service (UKAS) ประเทศอังกฤษ

         
Global GROUP   ให้บริการรับรองมาตรฐาน ตรวจประเมินและฝึกอบรมระบบบริหารงานตามมาตรฐานสากล ( Certified Body) โดยได้รับการรับรองจากสถาบัน United Kingdom Accreditation Service (UKAS) ประเทศอังกฤษ   The Foundation for Food Safety Certification สำหรับมาตรฐาน FSSC 22000 และ Responsible Jewellery Council(RJC)

ISO 9001